1. Information om oss

Denna webbplats drivs av och de varor som du köper kommer att levereras av ROImedia E-Commerce BV (”vi”). Vi är registrerade i Rotterdam Chamber of Commerce under företagsnummer 59675594 med vårt säte på Heemraadssingel 267, 3023 BE Rotterdam, Nederländerna, som är vår huvudsakliga handelsadress.

Vårt momsnummer är NL853599907B01

Du kan kontakta oss via e-post på service@indeshop.se,  eller Skriv till oss på våra registrerade adress ovan. indeSHOP är certifierad av Trusted Shops och har åtagit sig Trusted Shops uppförandekod som kan ses på www.trustedshops.com

2. Dina personuppgifter

Vi kommer att använda din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy.

3. Beställning

Du kan placera en order för att köpa varor som annonseras ut till försäljning på denna hemsida genom att följa anvisningarna på skärmen när du klickat på artikeln du vill köpa. Du har möjlighet att kontrollera och rätta angivna fel i din beställning fram till den punkt där du gör din beställning genom att klicka på knappen ”Beställ med skyldigheten att betala” på kassasidan. Om du skickar en beställning av varor via denna webbplats genom att klicka på knappen 'Beställ med skyldigheten att betala', är din beställning ett erbjudande till oss att köpa de varor du beställt på denna webbplats.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av din beställning genom att skicka ett automatiskt genererande e-postmeddelande som godkänner din beställning. Avtalet kommer att ingå i detta e-postmeddelande.

Kontraktet avser endast de särskilda varor som avses i vår e-post som bekräftar vårt godkännande av din beställning. Du bör läsa och kontrollera detaljerna i detta e-postmeddelande för att säkerställa att allt är korrekt. Om detaljerna i det postmeddelandet som bekräftar din beställning inte är korrekt, eller om du inte är nöjd med uppgifterna i e-postmeddelandet, vänligen kontakta oss på service@indeshop.se.

Avtalsenliga språket är svenska.

Där vi accepterar din beställning, har vi en rättslig skyldighet att leverera varor som överensstämmer med dessa regler och villkor.

4. Pris och leveranskostnader

Informationen som visas på denna webbplats avser prissättning kan ändras av oss utan förvarning, men information på webbplatsen vid tidpunkten för alla beställningar kommer priserna vara det som gäller för den beställningen. Ibland kan fel inträffa och varor kan vara felaktigt prissatta, och under dessa omständigheter kommer vi inte vara skyldiga att leverera varorna till det felaktiga priset eller över huvudtaget. Vi kommer (efter eget gottfinnande) antingen häva köpet och återbetala det pris du har betalat eller använda rimliga försök att kontakta dig och be dig om du vill fortsätta med ordern till rätt pris. Om vi inte kan kontakta dig eller om du inte vill fortsätta med ordern till rätt pris, kommer vi häva köpet och återbetala det belopp du har betalat. Om dock det rätta priset för varorna är mindre än vårt pris, kan vi (enligt gottfinnande) fortsätta med din beställning och debitera det lägsta beloppet vid avsändning.

Om inget annat anges, inkluderar alla priser  mervärdesskatt (i tillämpliga fall) men med exklusive leveranskostnader. Leveranskostnader kan du läsa mer om i Frakt och Leverans.

De kommer att anmälas till dig separat innan du skickar in din beställning och blir bekräftad via din e-post.

5. Tillgängligheten och leverans

Information som visas på denna hemsida avser tillgänglighet kan ändras av oss utan förvarning. Vi kan inte garantera permanent eller kontinuerlig tillgänglighet av alla produkter på denna hemsida. Alla beställningar är föremål för tillgänglighet vid alla tidpunkter. Vi levererar över hela världen om inte leveransen anses helt omöjlig i ett visst område. Vi kommer att leverera de varor som beställts av dig till den adress som du ger oss för leverans när du gör din beställning på denna hemsida.

Leverans kommer att ske enligt informationen på produktsidorna efter din beställning har godkänts.

Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att leverera varorna på angivet datum som vi är överens om, eller om inget datum anges, inom 30 dagar efter den dag som vi tar emot din beställning. När det gäller oförutsedda omständigheter bortom vår rimliga kontroll (till exempel ogynnsamma väderförhållanden, oförutsägbara förseningar orsakade av trafikstockningar, vägarbeten, omläggningar eller mekaniska haverier, i varje fall i utsträckning bortom vår rimliga kontroll) kanske vi inte kan leverera varan inom dessa tidsramar och vi ansvarar inte för försening eller misslyckande att leverera varorna om förseningen eller misslyckandet helt eller delvis orsakas av sådana omständigheter. I händelse av att en leverans inte äger rum, kommer vi och ni överens om ett alternativt leveransdatum.

Vi är inte heller ansvariga för eventuella förseningar i leverans som orsakas av att någon inte haft möjlighet att ta emot leverans av produkterna. Det är ditt ansvar att kontakta postkontor eller budfirma som avser mottagandet eller leverans av produkter som inte kunde levereras eftersom du inte var tillgänglig.

6. Betalning

Betalning för varor måste göras enligt det förfarande som förklaras på informationssidan ”Frakt och betalning”.

7. Ångerrätt

Du har rätt att avbryta detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag som du förvärvar eller en tredje part, dock ej transportföretaget som du förvärvar, tar varan i fysisk besittning.

För att utöva rätten att annullera, måste du informera oss (ROImedia E-Commerce BV, Heemraadssingel 267, 3023 BE Rotterdam, Nederländerna, service@indeshop.se, Telefonnummer: + 31 (0)10 752 5079) om ditt beslut att avbryta detta avtal genom ett klart uttalande (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifoga formuläret, men det är inte obligatoriskt. För att möta tidsfristen, räcker det att du skickar ditt meddelande om din utövandet av rätten att avbryta innan avbokningsfristen har gått ut.

Effekter av upphävande

Om du avbryter detta kontrakt, återbetalar vi dig alla betalningar som mottagits från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för de merkostnader som uppstår om du väljer en typ av leverans annat än den minst kostsamma standardleverans som erbjuds av oss). Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för inkomstbortfall i värdet av alla varor som levereras, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalning utan onödigt dröjsmål och inte senare än –
(a) 14 dagar efter dagen vi får tillbaka varor och levererans från er, eller
(b) (om tidigare) 14 dagar efter dagen då du bevisade att du har returnerat varorna, eller
(c) om inga varor fanns att leverera, 14 dagar efter dagen då vi informerade om ditt beslut att avbryta detta avtal.

Vi kommer att göra återbetalning med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionn, såvida du uttryckligen har avtalat något annat. Under alla omständigheter kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av återbetalning. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, (vad som inträffar först).

Du skall skicka tillbaka varorna eller ge dem till oss utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från den dag som du kommunicerat din avbokning från detta avtal till oss. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagar har löpt ut.

Du bär även de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du är ansvarig endast för de varor som följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion av varornas minskade värde.

Rätten att annullera gäller inte för följande typ av avtal:
• Avtal för leverans av varor som görs enligt konsumentens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel.
• Avtal för leverans av varor som riskerar att försämras eller snabbt gå ut.
• Avtal för leverans av förslutna varor som inte är lämpliga för återvända på grund av hälsoskäl skydd eller hygien och oförseglade efter leverans.
• Avtal för leverans av varor som efter leverans, enligt sin natur, oskiljaktigt blandats med andra föremål.
• Avtal om leverans av förseglade ljud eller förseglade videoinspelningar eller förseglat datorprogram som varit oförseglat efter leverans.
• Avtal för leverans av en tidning, tidskrift eller tidning med undantag för abonnemangsavtal om tillhandahållande av sådana publikationer.

8. Avbokning av oss

Vi förbehåller oss rätten att annullera avtalet mellan oss om, till exempel:
- Vi har otillräckligt lager att leverera de varor du beställt;
- Vi levererar inte till ditt område; eller
- En eller flera av de varor som du beställt noterades på ett felaktigt pris.

Om vi säger upp ditt kontrakt, meddelar vi dig via e-post och kommer att kreditera ditt konto det belopp som dragits av oss från ditt betalkort så snart som möjligt.

9. Titel och riskerar

Du kommer att bli ägare av varorna du beställt när de har levererats till dig och vi har fått tydliga medel i full betalning för varorna. När varorna har levererats till dig eller en person som utsetts av dig, kommer de att hållas på egen risk och du kommer att ansvara för dem.

10. Ansvar

I den utsträckning som det inte förbjuds enligt lag, accepterar vi inget ansvar för någon:
- förluster som inte är förutsägbara (förlust är förutsebar om det var en uppenbar följd av vårt misstag eller om det var planerat av er och oss när ni och vi inledde vårt avtal);
- förlust som uppstår när vi inte står för felet eller i strid med dessa regler och villkor; och
- företagsförlust (som inkluderar förlust av vinst, förlust av affärer, avtal, goodwill, affärsmöjlighet och andra liknande förluster, samt avbrott i verksamheten). Inget i dessa villkor kommer att påverka ansvaret vi kan ha:
(a) för bedrägligt beteende;
(b) för dödsfall eller personskada som följd av vår försumlighet:
(c) i del agera I av konsumentskyddet 1987;
(d) för brott mot något villkor avseende titel eller lugn njutning eller i förhållande till eventuella varor som levereras av oss; eller
(e) i förhållande till något annat ansvar, inklusive eventuella skulder under försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster lagstiftning, som inte enligt lag undantas eller begränsad.

11. Händelser utanför vår kontroll

Vi har inget ansvar gentemot dig för eventuella förseningar i att leverera varor som du beställt som orsakas av någon händelse eller omständighet utanför vår rimliga kontroll (inklusive, utan begränsning, olyckor, extrema väderförhållanden, brand, explosion, översvämning, storm, jordbävningen, naturkatastrof, fel telenät, oförmåga att använda transportnät, force majeure, terroristattack, krig, civila oroligheter, upplopp, strejk, lockout och andra arbetskonflikter, handlingar eller begränsningar av regeringen, och införande av restriktioner på import eller export).

12. Allmänt

Om någon bestämmelse i dessa regler och villkor befinns vara ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, påverkas giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av någon annan del av dessa regler och villkor och resten av bestämmelsen i fråga inte.

Om någon bestämmelse i dessa regler och villkor befinns vara ogilIngen annan person än dig och oss ska ha några rättigheter att genomdriva våra avtal, vare sig enligt kontrakt (rättigheter för tredjepart Act) 1999 eller på annat sätt.tig, olaglig eller icke verkställbar, påverkas giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av någon annan del av dessa regler och villkor och resten av bestämmelsen i fråga inte.

Om vi misslyckas med att insistera på att du utför någon av dina skyldigheter enligt våra avtal, eller om vi inte tillämpar våra rättigheter mot dig, eller om vi dröjer så, som inte innebär att vi har avstått från våra rättigheter mot dig och kommer inte att innebära att du inte har rätt att följa dessa skyldigheter. Om vi väljer att göra ett undantag, kommer vi bara göra det skriftligen och det kommer inte att innebära att vi kommer att automatiskt avstå från eventuella senare regler mot dig.

Du kan inte överlåta eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt våra avtal, såvida vi inte godkänt det skriftligen.

Vi kan uppdatera, variera och ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan att ha meddelat detta tidigare. Varje gång du beställer eller annars köper varor från oss, gäller villkoren i kraft vid den tidpunkten (som anges på denna webbplats). Vänligen kontrollera denna webbplats så att du förstår vilka regler och villkor som gäller.

13. Lag och jurisdiktion

Dessa villkor styrs av Nederländsk lag. Avtal för köp av varor från denna webbplats och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med sådana avtal regleras av Nederländsk lag.